Rukovodilac katedre: dr Saša Prodanovi?, docent

Sekretar katedre: Jelica Ani?, ma mašinstva

?lanovi katedre su:

 

Vanredni profesori:

dr Slaviša Moljevi? – Mašinski fakultet Isto?no Sarajevo

dr Milija Kraišnik – Mašinski fakultet Isto?no Sarajevo

dr Bogdan Mari? – Mašinski fakultet Isto?no Sarajevo

dr Vlado Medakovi? – Mašinski fakultet Isto?no Sarajevo

dr Obrad Spai? – Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje

 

Docenti:

dr Aleksandar Košarac – Mašinski fakultet Isto?no Sarajevo

dr Saša Prodanovi? – Mašinski fakultet Isto?no Sarajevo

dr Gojko Kruni? – Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje

dr Radoslav Vu?urevi? – Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje

 

Viši asistenti:

Spasoje Trifkovi?, mr – Mašinski fakultet Isto?no Sarajevo

Ranka Gojkovi?, mr – Mašinski fakultet Isto?no Sarajevo

Jelica Ani?, ma – Mašinski fakultet Isto?no Sarajevo

Lana Šikuljak, ma– Mašinski fakultet Isto?no Sarajevo

Mirjana Jokanovi?, ma– Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje

mr Radislav Br?anin – Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje

Predmeti koji pripadaju katedri:

 

Predmeti na Mašinskom fakultetu u Isto?nom Sarajevu:

I ciklus studija – 240 ECTS

Mašinski materijali 1

Mašinski materijali 2

Osnovi menadžmenta

Proizvodne tehnologije

Osnovi automatskog upravljanja

Ekonomika i organizacija proizvodnje

Obrada rezanjem

Zavarivanje i termi?ka obrada

Tehnika mjerenja

Obrada deformisanjem

Alati i pribori

Projektovanje proizvodnih sistema

Mašine alatke

Upravljanje kvalitetom

Kompjuterska simulacija i vješta?ka inteligencija

Održavanje tehni?kih sistema

Automatizacija proizvodnih sistema

Ra?unarski integrisani sistemi (izborni)

Nekonvencionalni postupci obrade (izborni)

Preduzetni?ko inženjerstvo (izborni)

Integrisani menadžment sistemi (izborni)

Upravljanje projektima (izborni)

Projektovanje tehnoloških postupaka (izborni)

Integrisani CAD -CAM i CIM sistemi (izborni)

Fleksibilni tehnološki sistemi (izborni)

Kompjutersko upravljanje mašinama alatkama (izborni)

 

II ciklus studija – 60 ECTS

Planiranje eksperimenta

Proizvodne strategije (KAIZEN, LEAN, KANBAN, EFPS);

Mašine alatke nove generacije;

CAD/CAM sistemi (izborni);

Inteligentno privre?ivanje i efektivni menadžment (izborni);

Virtuelno projektovanje proizvoda (izborni);

Totalno upravljanje kvalitetom (izborni);

Mjerenje i akvizicija podataka (izborni);

LEAN održavanje (izborni);

Napredne metode tehnologije plasti?nog deformisanja (izborni)

Uspješnost održavanja (izborni);

Savremeni materijali u mašinstvu (izborni);

Projektovanje organizacije preduze?a (izborni);

Projektovanje i kontrola zavarenih konstrukcija (izborni);

Prostorna struktura i lokacija preduze?a (izborni);

Upravljanje robota (izborni);

Mjerenje, kontrola i kvalitet (izborni);

Digitalni sistemi (izborni);

Integralni sistemi menadžmenta (IMS) (izborni).

           

Predmeti na Fakultetu za proizvodnju i menadžment u Trebinju:

 

I ciklus studija – 240 ECTS

Nauka o materijalima

Alatne mašine

Automatizacija tehni?kih sistema

Pouzdanost i održavanje tehni?kih sistema

Nekonvencionalne tehnologije

 

II ciklus studija – 60 ECTS

Modeli i simulacija procesa obrade

 

Osnovne informacije o katedri:

 

Proizvodno mašinstvo je široko tehni?ko-tehnološko podru?je koje suštinski simbolizuje mašinsku struku. Generalno obuhvata znanja iz razli?itih nau?nih disciplina koja omogu?avaju transformaciju polaznog obratka (materijala) u kona?an proizvod odre?ene upotrebne vrijednosti. Na modulu za Proizvodno mašinstvo obrazuju se visokostru?ni kadrovi za rad u raznolikim i promijenljivim industrijskim okruženjima. Poslije sticanja diplome, inženjeri Proizvodnog mašinstva su sposobni da nadogra?uju i prilago?avaju svoje znanje u skladu sa zahtjevima globalnog tržišta.

Razvoj proizvodnog mašinstva na Mašinskom fakultetu u Isto?nom Sarajevu je tekao uporedo sa razvojem Fakulteta. Naime, prvi studenti koji su školske 1994/95. godine upisali Mašinski fakultet,  studirali su prema nastavnom planu i programu Proizvodnog odsjeka, smjer Proizvodna tehnika. Kasnije je došlo do inovacija nastavnih planova i programa u skladu sa principima bolonjske deklaracije. Me?utim, zna?ajan broj predmeta koji su nau?no i stru?no gravitirali Katedri za proizvodno mašinstvo uvijek je pronalazio svoje mjesto u studijskim programima. Prelaskom na studijski program Mašinstvo sa modulima školske 2013/14. godine, Proizvodno mašinstvo dobija nove impulse razvoja, koji se u najve?oj mjeri manifestuju u opremanju postoje?ih, ali i formiranju novih Laboratorija.  Proizvodno mašinstvo danas predstavlja jedan od stubova razvoja Mašinskog fakulteta u Isto?nom Sarajevu.

PROMOTIVNI VIDEO

 

Online prijava ispita

E-POŠTA

 

E-LEARNING

 Za sve informacije javite se na:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Najnovije informacije

?????????? ? ?????????? ...

????????? ???????? ?????? ???????? 13.07.2021. ?????? ???? ??? 29/17 - 17 ???. 30/17 - 15 ???. 15/17 - 3 ???. 57/16 - 2 ???.   ????? ??? 57/16 - ??????? (+1 ?????? ?? ??????? ?????? ??????)   ???? ? ?????? 15.07.2021. ?????? ? 9:45 ??????.                                                                                                                                                                                                                                                     ?? ????????

?????? ??????????? ...

???????:  ?????? ??????????? ?????????   ????????? ?????? ???????? ???? 08.07.2021. ???.:   ???????? ?? ???????? ?? ???????? ?????? ???????:   ?. ??. ???? ???????   ??????? ??????     1. 32/14   7     2. 01/18   7     ???????? ?? ?????? ?????? 2.   ???? ? ?????? ?? ?? ??????? 20.07.2021. ???. ? 13,00 ??????.                                                       ?? ????????                                                        

???????????, ????????? ...

?????????????  ?? ???????? ?? ?? ?? ?????? (???????) ??? ?????? ?? ???????? ????????? ?????????? 1 ??????? 20.07.2021. ?????? ?? ???????? ? 10:00 ??????. ?? ????????

????????? ?????????? 1, ...

 ????????? ?????? ???????? 13.07.2021. ?????? 29/20-20  08/20-20 13/19-14 (????? ??????????) 38/20-19 03/20-16 25/20-15 21/20-13 39/20-5 05/20-5 34/18-4 19/20-1 32/20-1 28/20-0 ???? ? ?????? 14.07.2021. ?????? ? ??????? 9:30-10:00 ??????. ?? ????????

??????????? ????????, ...

??????? ????? ???? ?? ?????? 6.7.2021. ?????? ?? ????????: 1.    08/18                 9 2.    30/18                 7 3.    49/17                 7 ?? ????????

???????? 1, ????????? ...

????????? ???????? ?????? ???????? 09.07.2021. ...

???????? ?????????? 2, ...

???????: ???????? ?????????? 2   ????????? ???????? ??????????????  07.07.2021. ???.   ???? ???   1. 11/20 13,5/24 2. 28/20 12,5/24 3. 05/20 12,1/24 4. 19/20 ???????   ???????? ?? ?????? ?????? 4. ????? ???   1. 32/20 17,5/24 2. 36/20 16/24 3. 13/20 15/24 4. 16/19 14/24 5. 14/20 13,5/24 6. 08/20 13,2/24 7. 21/20 12,1/24 8. 24/20 12/24 9. 06/20 ??????? 10. 29/20 10,5/24 11. 41/20 9,6/24 12. 25/20 9,5/24       ???? ? ??????: 12.07.2021. ?? 9:30-10:00 ??????.   ??????? (??????) ??? ?????? ??????? ?? ? ????? 16.07.2021. ???. ?? ???????? ? 12:00 ??????.   ??????? ????????, 10.07.2021. ???.                                                                                                                                                                                                                                                                     ?? ????????

???????? ?????????? 1, ...

???????: ???????? ?????????? 1   ????????? ???????? ?????? ????????  06.07.2021. ???.   ???? ???   1. 39/20 19,8/24 2. 41/20 15/24 3. 06/20 ??????? 4. 41/17 0/24   ???????? ?? ?????? ?????? 4.   ????? ??o 1. 27/20 14,9/24 2. 34/18 13,5/24 3. 21/19 2,5/24 4. 17/19 1/24 ???????? ?? ?????? ?????? 4.   ???? ? ??????: 12.07.2021. ?? 9:30-10:00 ??????.   ??????? (??????) ??? ?????? ??????? ?? ? ????? 16.07.2021. ???. ?? ???????? ? 11:00 ??????.     ??????? ????????, 10.07.2021. ???.                                                                                                                                                    ?? ????????

?????????????? ...

  ???????:   ?????????????? ??????????? ???????   ????????? ???????? ?????? ?????? o??????? ???? 09.07.2021. ???.:   ???????? ?? ???????? ?? ???????? ?????? ???????:     ???? ???????   ???? ?????? max. 20     1. 24/14   15     2. 31/10   11       ???????? ?? ?????? ?????? 2.   ???? ? ?????? ?? ?? ??????? 12.07.2021. ???. ? 09,30 ??????.   ?????? (???????) ??? ?????? ?? ?? ??????? 12.07.2021. ???. ? 13,00 ??????.                                                                                                                           ?? ????????                                                                                                                

????????? ????????? ...

??. ???????          ??. ?????? (max 35) 12/17                        24 31/15                        18

Broj online korisnika

Ko je na mreĹľi: 7 gostiju i nema prijavljenih ÄŤlanova

KONTAKTIRAJTE NAS

MAŠINSKI FAKULTET
Vuka Karadži?a 30
71126 Lukavica, Isto?no Sarajevo
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
? +387 (0) 57 340 847
? Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Scroll to top