Rukovodilac laboratorije:

Prof. dr Milija Kraišnik

Kontakt:

057/340-847, lok. 106

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Oprema i djelatnosti laboratorije:

 

1. Industrijska AC/AD mašina za TIG i REL postupak zavarivanja-tip MagicWave Comfort 3000  – 2 radna mjesta

Digitalno kontrolisani TIG-AC/DC izvor napajanja

Mobilna upotreba u hemijskoj, procesnoj i mašinskoj industriju

Zavarivanje visoko i nisko legiranih ?elika, aluminijuma i njegovih legura, kao i obojenih metala

Namjenjena je za realizaciju TIG-DC,TIG-AC/DC i REL postupaka zavarivanja

 

2. Industrijska mašina za MIG i MAG postupak zavarivanja-tip TransPuls 3200 Synergic – 2 radna mjesta

 

U potpunosti digitalizovan i mikroprocesorski upravljan MIG / MAG izvor napajanja sa snagom od 320 A

 

Zavarivanje u vazduhoplovnoj, automobilskoj, hemijskoj, procesnoj, mašinskoj industriji i sl.

 

Komponente koje se zavaruju: aluminijum, Cr-Ni ?elik, konstrukcioni ?elik i specijalni metali

 

3. Prenosiva MMA & TIG mašina za zavarivanje – tip TransPocket 1500 TIG – 1 radno mjesto

Garantuje stabilnost rada i izabrane parametre zavarivanja

Za zavarivanje konstruktivnih ?elika, ner?aju?ih ?elika, aluminijuma, sivog liva, specijalnih materijala

Podru?je primjene/postupci:

TIG-DC zavarivanje sa mikroprocesorskom kontrolom kontaktnog paljenja luka i specijalnom funkcijom završne struje – TIG Comfort Stop /TCS/ uz regulaciju struje zavarivanja na samom TIG-gorioniku.

 

TIG-DC zavarivanje pulsiraju?om strujom sa mikroprocesorskom kontrolom kontaktnog paljenja luka i specijalnom funkcijom završne struje – TIG Comfort Stop /TCS/ uz regulaciju struje zavarivanja na samom TIG-gorioniku

 

REL zavarivanje svim tipovima obloženih elektroda do ? 4,0 mm

 

REL zavarivanje celuloznim elektrodama, vertikalno na dole, do ? 4,0 mm.

 

4. Ure?aj za sje?enje plazmom – tip PowerMax 45 – 1 radno mjesto

 

Najrasprostranjenija prenosiva mašina za plazma sje?enje na tržištu sa širokim setom mogu?nosti

 

5. Oprema za gasno zavarivanje i rezanje – 1 radno mjesto

 

Boce za kiseonik i acetilen

 

Garnitura gorinika za gasno zavarivanje i rezanje

 

 

 

6. Test mašina Stoni model AGS-20knxd+500mm  SHIMADZU

 

Mjerna ?elija nominalnog optere?enja 20kn

 

Ekstenzometar – osnovna mjerna dužina 25 mm

 

Realizuje testove zatezanja, sabijanja, savijanja u tri ta?ke i odre?ivanje koeficijenta stati?kog i kinemati?kog trenja

Samokalibracija, detekcija udara/samopovra?aj

 

Efektivna širina: min. 420 mm ili bolje

 

Rastojanje izme?u rama i osnove: min. 1200 mm ili bolje

 

Instrument saglasan sa EN 10002-2, ISO 7500-1, i ASTM E4 standardima

 

Mjerna ?elija sa optere?enjem 20kN, sa svim potrebnim dodacima za nesmetan rad sa mehani?kim ?eljustima i paknovima za prihvatanje materijala 3 seta ( paknovi od 0 do 7 mm, od Ř4 do Ř9 mm, od Ř9 do Ř14 mm )

 

Dodatak za ispitivanje materijala na pritisak i savijanje

 

Kompresiona plata, za ispitivanje na pritisak (Ř100 mm )

 

Dodatni alat za ispitivanje savijanja materijala u tri ta?ke

 

Ekstenzomer sa osnovnom mjerom dužine 25 mm, izduženje tokom mjerenja 10% (2,5mm). Prihvat pljosnatih uzoraka debljine do 10 mm, šipkastih do 14mm sa svim potrebnim dijelovima za instaliranje i nesmetan rad

 

Alat za ispitivanje trenja (do 10kN )

 

Odgovaraju?i softver (testne metode koje su u skladu sa svim standardima uklju?uju?i pritisak, zatezanje, savijanje, adheziju i smicanje, prora?un i obrada podataka dobijenih testiranjem na instrumentu, kreiranje izvještaja, mogu?nost zaštite programa)

 

 

Potencijalno mogu?e djelatnosti Odjeljenja za zavarivanje

 

Na osnovu raspoloživih ure?aja, opreme, dodatnog materijala i pomo?nih pribora, Laboratorija za zavarivanje i ispitivanje materijala: Odjeljenje za zavarivanje, mogu se realizovati sljede?e aktivnosti:

 

Edukativni aspekt

Upoznavanja studenata sa savremenom opremom i ure?ajima za zavarivanje MAG, MIG, TIG, REL i postupkom gasnog zavarivanja, kao i sa postupcima gasnog i plazma rezanja;

Prakti?na demonstracija MAG, MIG, TIG, REL i postupka gasnog zavarivanja i postupaka gasnog i plazma sje?enja;

Upoznavanje studenata sa dodatnim materijalima koji se koriste za realizaciju navedenih postupaka zavarivanja;

Realizacija razli?itih laboratorijskih vježbi na studijama prvog i drugog ciklusa koje su zasnovane na navedenim postupcima zavarivanja i rezanja u svrhu izrade seminarskih radova, projektnih zadataka, završnih i master radova;

Organizovanje ljetnje škole zavarivanja za studente sa drugih Univerziteta u svrhu prezentacije kapaciteta Mašinskog fakulteta Univerziteta u Isto?nom Sarajevu i popularizacije mašinske struke;

Organizacija predavanja eminentnih stru?njaka iz podru?ja zavarivanja i srodnih tehnika spajanja;

 

Nau?no-stru?ni aspekt

Realizacija eksperimentalnih istraživanja koja su zasnovana na navedenim postupcima zavarivanja i rezanja u svrhu publikovanja nau?no-stru?nih radova i  izrade master radova i doktorskih disertacija;

Nau?no-istraživa?ke aktivnosti u sklopu realizacije nacionalnih i me?unarodnih projekata;

Saradnja sa drugim srodnim Laboratorijama iz okruženja u cilju razmjene znanja i iskustava u podru?ju zavarivanja, rezanja i kontrole zavarenih spojeva;

 

Komercijalni aspekt

Izrada projektne dokumentacije za MAG, MIG, TIG, REL i postupak gasnog zavarivanja, te postupak gasnog i plazma sje?enja;

Organizacija seminara u cilju dodatne teorijsko-prakti?ne edukacije i usavršavanja zavariva?a u kontekstu cjeloživotnog obrazovanja;

U saradnji sa privrednim subjektima organizacija doobuka sa posebnim fokusom na pojedine postupke zavarivanja;

Organizacija obuke u cilju prekvalifikacije radnika;

Usluge zavarivanja i sje?enja navedenim postupcima u skladu sa tehni?kim mogu?nostima ure?aja i opreme;

 

Konsalting u podru?ju zavarivanja konvencionalnih materijala.

PROMOTIVNI VIDEO

 

Online prijava ispita

E-POŠTA

 

E-LEARNING

 Za sve informacije javite se na:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Najnovije informacije

?????????? ? ?????????? ...

????????? ???????? ?????? ???????? 13.07.2021. ?????? ???? ??? 29/17 - 17 ???. 30/17 - 15 ???. 15/17 - 3 ???. 57/16 - 2 ???.   ????? ??? 57/16 - ??????? (+1 ?????? ?? ??????? ?????? ??????)   ???? ? ?????? 15.07.2021. ?????? ? 9:45 ??????.                                                                                                                                                                                                                                                     ?? ????????

?????? ??????????? ...

???????:  ?????? ??????????? ?????????   ????????? ?????? ???????? ???? 08.07.2021. ???.:   ???????? ?? ???????? ?? ???????? ?????? ???????:   ?. ??. ???? ???????   ??????? ??????     1. 32/14   7     2. 01/18   7     ???????? ?? ?????? ?????? 2.   ???? ? ?????? ?? ?? ??????? 20.07.2021. ???. ? 13,00 ??????.                                                       ?? ????????                                                        

???????????, ????????? ...

?????????????  ?? ???????? ?? ?? ?? ?????? (???????) ??? ?????? ?? ???????? ????????? ?????????? 1 ??????? 20.07.2021. ?????? ?? ???????? ? 10:00 ??????. ?? ????????

????????? ?????????? 1, ...

 ????????? ?????? ???????? 13.07.2021. ?????? 29/20-20  08/20-20 13/19-14 (????? ??????????) 38/20-19 03/20-16 25/20-15 21/20-13 39/20-5 05/20-5 34/18-4 19/20-1 32/20-1 28/20-0 ???? ? ?????? 14.07.2021. ?????? ? ??????? 9:30-10:00 ??????. ?? ????????

??????????? ????????, ...

??????? ????? ???? ?? ?????? 6.7.2021. ?????? ?? ????????: 1.    08/18                 9 2.    30/18                 7 3.    49/17                 7 ?? ????????

???????? 1, ????????? ...

????????? ???????? ?????? ???????? 09.07.2021. ...

???????? ?????????? 2, ...

???????: ???????? ?????????? 2   ????????? ???????? ??????????????  07.07.2021. ???.   ???? ???   1. 11/20 13,5/24 2. 28/20 12,5/24 3. 05/20 12,1/24 4. 19/20 ???????   ???????? ?? ?????? ?????? 4. ????? ???   1. 32/20 17,5/24 2. 36/20 16/24 3. 13/20 15/24 4. 16/19 14/24 5. 14/20 13,5/24 6. 08/20 13,2/24 7. 21/20 12,1/24 8. 24/20 12/24 9. 06/20 ??????? 10. 29/20 10,5/24 11. 41/20 9,6/24 12. 25/20 9,5/24       ???? ? ??????: 12.07.2021. ?? 9:30-10:00 ??????.   ??????? (??????) ??? ?????? ??????? ?? ? ????? 16.07.2021. ???. ?? ???????? ? 12:00 ??????.   ??????? ????????, 10.07.2021. ???.                                                                                                                                                                                                                                                                     ?? ????????

???????? ?????????? 1, ...

???????: ???????? ?????????? 1   ????????? ???????? ?????? ????????  06.07.2021. ???.   ???? ???   1. 39/20 19,8/24 2. 41/20 15/24 3. 06/20 ??????? 4. 41/17 0/24   ???????? ?? ?????? ?????? 4.   ????? ??o 1. 27/20 14,9/24 2. 34/18 13,5/24 3. 21/19 2,5/24 4. 17/19 1/24 ???????? ?? ?????? ?????? 4.   ???? ? ??????: 12.07.2021. ?? 9:30-10:00 ??????.   ??????? (??????) ??? ?????? ??????? ?? ? ????? 16.07.2021. ???. ?? ???????? ? 11:00 ??????.     ??????? ????????, 10.07.2021. ???.                                                                                                                                                    ?? ????????

?????????????? ...

  ???????:   ?????????????? ??????????? ???????   ????????? ???????? ?????? ?????? o??????? ???? 09.07.2021. ???.:   ???????? ?? ???????? ?? ???????? ?????? ???????:     ???? ???????   ???? ?????? max. 20     1. 24/14   15     2. 31/10   11       ???????? ?? ?????? ?????? 2.   ???? ? ?????? ?? ?? ??????? 12.07.2021. ???. ? 09,30 ??????.   ?????? (???????) ??? ?????? ?? ?? ??????? 12.07.2021. ???. ? 13,00 ??????.                                                                                                                           ?? ????????                                                                                                                

????????? ????????? ...

??. ???????          ??. ?????? (max 35) 12/17                        24 31/15                        18

Broj online korisnika

Ko je na mreĹľi: 10 gostiju i nema prijavljenih ÄŤlanova

KONTAKTIRAJTE NAS

MAŠINSKI FAKULTET
Vuka Karadži?a 30
71126 Lukavica, Isto?no Sarajevo
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
? +387 (0) 57 340 847
? Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Scroll to top